2 Các văn bản, quyết định công nhận nhà trường
Đăng ký tuyển sinh