0 Danh sách CB - GV - NV Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long

Danh sách CB - GV - NV Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long

1. VĂN PHÒNG

2. BỘ PHẬN KẾ TOÁN

3. BỘ PHẬN PHỤC VỤ

4. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỔ 1, 2, 3

 

5. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỔ 4, 5

6. GIÁO VIÊN TỔ NĂNG KHIẾU

7. GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ

7.  GIÁO VIÊN TỔ TOÁN + TIN

8.  GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN

9.  GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI

Đăng ký tuyển sinh